جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱ ,2 December 2022
 
 
هزینه بهداشت و درمان دهک دهم هزینه‌ای 15 برابر دهک اول است
هزینه سالانه بهداشت و درمان افزایش یافت
 
در سال 1397، 10.87 درصد از کل هزینه‌های یک خانوار شهری و 11.24 درصد از کل هزینه‌های یک خانوار روستایی، مربوط به هزینه‌های سلامت (هزینه‌های بهداشت و درمان) خانوارها بوده است.
 
به گزارش فانا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی بر اساس نتایج آخرین بررسی‌های میدانی حاصل از نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای کشور در سال 1397، گزارشی را در خصوص «هزینه‌های سلامت و بیمه‌های اجتماعی و درمانی در سبد مصرفی خانوارهای کشور» تدوین کرده است.

چکیده یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که متوسط هزینه کل یک خانوار شهری در سال 1397 نسبت به سال 1396، 19.33 درصد افزایش داشته است که این افزایش در سال 1396 نسبت به سال 1395، 15.70 درصد بوده است. علاوه بر این، متوسط هزینه کل یک خانوار روستایی در سال 1397 نسبت به سال 1396، 20.04 درصد افزایش داشته است که این افزایش در سال 1396 نسبت به سال 1395، 13.87 درصد بوده است.

همچنین با بررسی این گزارش مشخص‌شده است که متوسط هزینه سالانه بهداشت و درمان یک خانوار در سال 1397 در مناطق شهری و روستایی کشور به ترتیب 22.46 و 31.17 درصد نسبت به سال 1396 افزایش داشته است. این افزایش در سال 1396 نسبت به سال 1395 در نقاط شهری و روستایی کشور به ترتیب 17.36 و 21.12 درصد بوده است. بدین ترتیب تغییرات متوسط هزینه سالانه بهداشت و درمان یک خانوار در سال 1397 نسبت به 1396 در مقایسه با 1396 نسبت به 1395، با افزایش بیشتری مواجه بوده است.

در سال 1397، 10.87 درصد از کل هزینه‌های یک خانوار شهری و 11.24 درصد از کل هزینه‌های یک خانوار روستایی، مربوط به هزینه‌های سلامت (هزینه‌های بهداشت و درمان) خانوارها بوده است.

در سال 1397، حدود 14.31 درصد از هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری و 17.96 درصد از هزینه‌های غیرخوراکی یک خانوار روستایی، مربوط به هزینه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها بوده است.
 

 
سهم هزینه بهداشت و درمان در خانوارهای شهری چگونه است؟

در این گزارش، متوسط انواع هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری برحسب «وسعت خانوار»، «وضع شغلی سرپرست خانوار»، «تعداد افراد شاغل خانوار» و «دهک‌های هزینه سالانه خانوار» آورده شده است، ملاحظه می‌شود که به‌طور متوسط در سال 1397، سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه‌های خانوارهای شهری 10.87 درصد است که در این میان 7.57 درصد مربوط به هزینه‌های بهداشتی و درمانی و 3.30 درصد مربوط به هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی و درمانی بوده است، 89.13 درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری مربوط به سایر هزینه‌ها بوده است.

طبق آمار نشان داده‌شده است که متوسط هزینه بهداشت و درمان خانوارهای شهری که در دهک دهم هزینه‌ای قرار دارند، حدود 15 برابر خانوارهایی است که در دهک اول هزینه‌ای قرار دارند.
 
 

*سهم هزینه بهداشت و درمان در خانوارهای روستایی چگونه است؟

طبق این گزارش، متوسط انواع هزینه‌های سالانه یک خانوار روستایی برحسب «وسعت خانوار»، «وضع شغلی سرپرست خانوار»، «تعداد افراد شاغل خانوار» و «دهک‌های هزینه سالانه خانوار» آورده شده است، ملاحظه می‌شود که به‌طور متوسط در سال 1397، سهم هزینه بهداشت و درمان از کل هزینه‌های خانوارهای روستایی 11.25 درصد است که در این میان 8.71 درصد مربوط به هزینه‌های بهداشتی و درمانی و 2.54 درصد مربوط به هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی و درمانی بوده است، 88.75 درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی مربوط به سایر هزینه‌ها بوده است.

همچنین متوسط هزینه بهداشت و درمان خانوارهای روستایی که در دهک دهم هزینه‌ای قرار دارند، حدود 18 برابر خانوارهایی است که در دهک اول هزینه‌ای قرار دارند.
 
کد مطلب : ۲۲۹۴۷
شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۷
۰
 
مرجع : اتاق بازرگانی تهران
 

ارسال
 
گروه های خبری :